DE / FR

Di grouss Kanner gi liichten e Freideg, 2 Februar

Fuesbal an der Crèche e Méindeg, den  12 Februar (intern)

Summerfest fir di ganz Famill op eiser Spillplaatz e  Mëttwoch, den 11 Juli um 16 Auer

Niklosfeier fir di ganz Famill e Freideg, de 7 Dezember um 16 Auer an der Kantin vum Spidol