DE / FR

Nos fêtes

 

Fuesbal an der Crèche den 20 Februar am Grupp Mäisercher

Summerfest fir di ganz Famill op eiser Spillplaz den 10 Juli um 16 Auer

Niklosfeier fir di ganz Famill de 4  Dezember um 16 Auer an der Crèche